อธิบายชุดวิชา

70411 อนามัยชุมชน(6หน่วยกิต)
Community Health
คำอธิบายชุดวิชา
          การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอนามัยส่วนบุคคลและชุมชน การป้องกันโรคภัยและโรคติดต่ออันอาจเกิดขึ้นจากอาหารและการบริโภค การจัดหาน้ำดื่ม
น้าใช้ที่ปลอดภัย อันตรายจากยาและยาเสพติด การสุขาภิบาลบ้านเรือนและบริเวณที่อยู่อาศัย การอนามัยโรงเรียน อนามัยของการประกอบธุรกิจการผลิตอาหาร
รวมทั้งผู้ประกอบอาหารจาหน่ายเป็นรายย่อยและผู้บริโภค พระราชบัญญัติอาหารและเทศบัญญัติควบคุมการค้าอาหาร


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...