อธิบายชุดวิชา

70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน(6หน่วยกิต)
Youth Activities and Experiences
คำอธิบายชุดวิชา
          กิจกรรมและการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ ที่สามารถนามาเป็นประโยชน์ในทางการศึกษาของเด็กหรือเยาวชน วิธีการฝึกการเล่นเพื่อส่งเสริมระบบประชาธิปไตย
และทางานกลุ่ม วิธีศึกษาเพื่อค้นหาความสามารถเฉพาะของเด็กแต่ละกลุ่ม ของระดับเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวเด็กและวิธีการส่งเสริมให้แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ ตลอดจนการให้การปรึกษา แก่เยาวชน อย่างถูกต้อง


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...