อธิบายชุดวิชา

70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ(6หน่วยกิต)
Juvenile Problems and Career Promotion
คำอธิบายชุดวิชา
          การวิเคราะห์พฤติกรรมเด็กและวัยรุ่นในส่วนบุคคล และที่เกี่ยวกับสังคมศึกษา เกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน บทบาท ของกระบวนการยุติธรรม สถานสงเคราะห์
ต่างๆ บทบาทของจิตแพทย์ตลอดจนการแนะนาฝึกฝนอาชีพ และวิธีการส่งเสริมความสามารถของเยาวชนไทย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...