อธิบายชุดวิชา

70433 การพัฒนาที่อยู่อาศัย(6หน่วยกิต)
Home Improvement
คำอธิบายชุดวิชา
          การดัดแปลงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว การจัดให้ผู้ที่อยู่อาศัยเกิดความสะดวก สบาย จัดวางวัสดุเครื่องใช้ให้ประหยัด
แรงงานและปลอดภัยโดยเฉพาะเด็ก คนชราและเหมาะกับกิจกรรมในครอบครัว การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ การทาความสะอาดและ
การรักษาอย่างถูกต้อง การใช้หลักศิลปะจัดตกแต่ง ให้สวยงามด้วยการใช้วัสดุง่ายๆ หรือมีอยู่ในท้องถิ่น โดยยึดถือหลักการประหยัด


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...