อธิบายชุดวิชา

70434 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์(6หน่วยกิต)
Business Management in Home Economics
คำอธิบายชุดวิชา
          หลักทฤษฎีและวิธีการบริหารธุรกิจ การลงทุน การจัดการทางด้านการเงิน ความสาคัญของการผลิต การตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิต การจัดองค์การเพื่อการ
ผลิต บทบาทและหน้าที่ของการตลาด การวางแผนทางการตลาด การบรรจุหีบห่อ ช่องทางในการจัดจาหน่าย การตั้งราคา และการส่งเสริมการผลิตสินค้า


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...