อธิบายชุดวิชา

71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ (6 หน่วยกิต)
Haman Being and Ecosystems
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบมนุษยนิเวศ
          2. เพื่อให้มีความเข้าใจ ความเชื่อมโยงของวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์กับระบบมนุษยนิเวศ
          3. เพื่อสร้างความตระหนักต่อความรับผิดชอบและคุณค่าของปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศ
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดเกี่ยวกับระบบมนุษยนิเวศกับมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศ (ครอบครัว ชุมชน/สังคม ประเทศ โลก) ในมิติที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ทรัพยากรและการจัดการทรัพยากรในระบบนิเวศ นิเวศ เครื่องมือและกลไก การเสริมสร้างความสมดุลระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศ
การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในคุณค่าของระบบนิเวศ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...