อธิบายชุดวิชา

71202 โภชนาการมนุษย์ (6 หน่วยกิต)
Human Nutrition
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสารอาหาร ความสมดุลของพลังงาน และโภชนาการกับการดำรงชีวิต
          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาการ และหลักการให้คำแนะนำ ด้านโภชนาการสำหรับครอบครัว
          3. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของโภชนาการกับชีวิตในช่วงวัยต่างๆ และการประเมินภาวะโภชนาการ
          4. เพื่อให้มีความสามารถในการนำความรู้ด้านโภชนาการไปใช้ในชีวิตประจำวัน
คำอธิบายชุดวิชา
          ความรู้เรื่องโภชนาการกับพื้นฐานการมีสุขภาพที่ดี ความต้องการพลังงานและสารอาหารในวงจรชีวิตมนุษย์ สารอาหาร ความสมดุลของพลังงานกับการ
ดำรงชีวิต ความปลอดภัยของอาหารและการเลือกอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ ความเข้าใจในความต้องการและสารอาหารในวงจรชีวิตมนุษย์ ความรู้ด้าน
โภชนศาสตร์สำหรับครอบครัวและหลักการให้คำแนะนำด้านโภชนาการครอบครัว โภชนาการสำหรับช่วงวัยต่างๆ ของชีวิต และบุคคลภาวะพิเศษ เช่น นักกีฬา
หญิงตั้งครรภ์ และการประเมินภาวะโภชนาการของบุคคล


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...