อธิบายชุดวิชา

71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น (6 หน่วยกิต)
Basic Food Science and Technology
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของอาหารและ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อคุณภาพของอาหาร
          2. เพื่อให้รู้และเข้าใจหลักการถนอมและแปรรูปอาหาร การแปรรูปอาหารด้วยกรรมวิธีต่างๆ รวมทั้งวัตถุเจือปนอาหาร ที่ใช้ในกระบวนการแปรรูป
          3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการทำบรรจุภัณฑ์อาหารและการสุขาภิบาลอาหาร
          4. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การอาหาร และแนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในอนาคต
คำอธิบายชุดวิชา
          ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีที่เกิดขึ้นกับอาหาร คุณภาพและ การเน่าเสียของอาหาร หลักการถนอม
และแปรรูปอาหาร การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารด้วยกรรมวิธีต่างๆ วัตถุเจือปนอาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร การสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์การอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...