อธิบายชุดวิชา

71411 อาหารและโภชนบำบัด (6 หน่วยกิต)
Food and Nutrition Therapy
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้รู้ความต้องการสารอาหารของคนปกติที่มีภาวะพิเศษ และจัดอาหารให้บุคคลในภาวะต่างๆ ได้
          2. เพื่อให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและอารมณ์ของผู้ป่วย
          3. เพื่อใช้ประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วย และวางแผนการใช้โภชนบำบัดที่เหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วยได้
คำอธิบายชุดวิชา
          ความรู้เกี่ยวกับอาหารบำบัดโรค ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการกับโรคต่างๆ และข้อปฏิบัติในการกินอาหารเพื่อสุขภาพ ที่ดีของคนที่มีภาวะโรคเรื้อรัง
ไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคไขมันในหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ มะเร็ง การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเกิดโรค
การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของผู้ป่วย บทบาท และหน้าที่ของนักกำหนดอาหารและ นักโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วยและวางแผนการให้
โภชนบำบัด ควบคุม ดูแล แนะนำและการจัดอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ป่วยโรคและภาวะต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...