อธิบายชุดวิชา

72201 ครอบครัวศึกษา (6 หน่วยกิต)
Family Studies
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสภาพการณ์ครอบครัวไทย ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีเพื่อความเข้าใจครอบครัวไทย
          2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ในมิติต่างๆ ของครอบครัวศึกษาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกครอบครัว
          3. เพื่อให้สามารถนำความรู้เกี่ยวกับครอบครัวศึกษาไปใช้ในการพัฒนางานอาชีพได้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของครอบครัว ชุมชนและสังคม
คำอธิบายชุดวิชา
          สภาพการณ์ครอบครัวไทย แนวคิดและทฤษฎีเพื่อความเข้าใจครอบครัวไทย โครงสร้างครอบครัวไทยและการหน้าที่ครอบครัว พัฒนาการครอบครัวไทย
ครอบครัวกับกระบวนการเรียนรู้และการขัดเกลาทางสังคม ระบบคุณค่าและภูมิปัญญาครอบครัว ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว การเรียนรู้บทบาทของการเป็น
บิดามารดา ครอบครัวกับการสื่อสารและการเลือกบริโภคสื่อ สุขภาวะครอบครัว ครอบครัวกับปัญหาชีวิตและการปรับตัว ครอบครัวกับการเรียนรู้สภาวะปัญหาใน
สังคม หลักศาสนาเพื่อการดำเนินชีวิต ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับสิ่งแวดล้อม


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...