อธิบายชุดวิชา

72204 เศรษฐกิจครอบครัว (6 หน่วยกิต)
Family Economics
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินและเศรษฐกิจของครอบครัว แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
ครอบครัว และพฤติกรรมผู้บริโภค
          2. เพื่อให้สามารถจัดการเศรษฐกิจของครอบครัวเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตามวงจร ชีวิตครอบครัวได้
          3. เพื่อให้สามารถกำหนดเป้าหมายและแผนการเงินของครอบครัว และนำความรู้ด้านการเงินไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความ มั่นคงทางการเงินของ
ครอบครัวได้
          4. เพื่อให้สามารถจัดเศรษฐกิจของครอบครัวได้ในสถานการณ์ที่มีภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทาง สังคม เทคโนโลยี และนโยบาย
เศรษฐกิจของรัฐ
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการเงินและเศรษฐกิจของครอบครัว แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ในเรื่องต่างๆ ของครอบครัว
พฤติกรรมผู้บริโภคและการบริโภค การกำหนดเป้าหมายและแผนการเงินของครอบครัว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตามวงจรชีวิตครอบครัว การจัดงบ
ประมาณและบัญชีครัวเรือน การจัดการทรัพย์สินและการเงินของครอบครัว สถาบันการเงินและธนาคาร การออม การลงทุน การภาษี การประกันความเสี่ยง
การจัดการการเงินและการบริโภค ของครอบครัวให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ และภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ตลอดจนนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...