อธิบายชุดวิชา

72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว (6 หน่วยกิต)
Statistics and Research in Human and Family Development
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยด้านพัฒนาการ มนุษย์และครอบครัว
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิจัยและกระบวนการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
          3. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ผลงานการวิจัยทางพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวได้ทั้งในการดำเนินชีวิตและการทำงาน
คำอธิบายชุดวิชา
          สถิติที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย การแจกแจงความถี่ การวัดค่ากลาง การวัดการกระจาย การประมาณค่า การ
ทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์และการถดถอย หลักการวิจัยและกระบวนการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว การประยุกต์
สถิติและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...