อธิบายชุดวิชา

72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำหรับครอบครัว (6 หน่วยกิต)
Social Welfare and Family Services Management
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัว
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการบริการสำหรับครอบครัว
          3. เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้และประสบการณ์ในการส่งเสริมสนับสนุน การเข้าถึง และ/หรือการมีส่วนร่วมในการจัด สวัสดิการสังคมและการจัดการ
บริการสำหรับครอบครัว
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ความหมายและรูปแบบของสวัสดิการสังคม หน่วยงานและกลไกที่จัดสวัสดิการสังคม การเข้าถึงและการมีส่วน
ร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม ปัญหา อุปสรรคในการเข้าถึงสวัสดิการสังคม ตลอดจนแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก
ครอบครัวทุกช่วงวัย รวมทั้งแนวคิด ความหมาย ขอบเขต และรูปแบบของ การจัดบริการสำหรับครอบครัว หลักการจัดการบริการสำหรับครอบครัว การดำเนินการ
จัดตั้งสถานให้บริการสำหรับครอบครัว


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...