อธิบายชุดวิชา

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
Introduction to Political Science
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้รู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายความหมาย แนวคิด และวิวัฒนาการของรัฐศาสตร์ ทฤษฎีการเมือง การเมืองระหว่างประเทศ
          2. เพื่อให้รู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายสถาบัน กระบวนการ พฤติกรรมและปรากฏการณ์ทางการเมือง
คำอธิบายชุดวิชา
          ความหมาย แนวคิด วิวัฒนาการและสาระของรัฐศาสตร์ รัฐ อำนาจอธิปไตย องค์อธิปัตย์ สถาบันและกระบวนการทางการเมือง ระบบ พฤติกรรมและ
ปรากฏการณ์ทางการเมือง ทฤษฎีการเมืองตลอดจนสิทธิหน้าที่ของพลเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมือง การเมืองระหว่างประเทศ แนวคิดและพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ของความคิดและการปฏิบัติ ในกรณีของรัฐศาสตร์ไทย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...