อธิบายชุดวิชา

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย (6 หน่วยกิต)
Thai Political Institutions and Processes
วัตถุประสงค์
          เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการทางการเมืองไทยของกลุ่มต่างๆ ที่มีบทบาททางการเมือง
คำอธิบายชุดวิชา
          สถาบันและกระบวนการทางการเมืองของไทย ทั้งในส่วนที่เป็นฝ่ายผู้นำและประชาชน และกลุ่มอิทธิพลต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการซึ่งมี
บทบาททางการเมือง


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...