อธิบายชุดวิชา

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย (6 หน่วยกิต)
Socio-cultural Basis of Thai Politics
วัตถุประสงค์
          เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์และผลกระทบของสังคม วัฒนธรรมที่มีผลต่อระบบ กระบวนการและพฤติกรรมทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยน
แปลงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
คำอธิบายชุดวิชา
          ความสัมพันธ์และผลกระทบของสังคม วัฒนธรรมและศาสนาที่มีผลต่อระบบ กระบวนการและพฤติกรรมทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยน
แปลงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...