อธิบายชุดวิชา

81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
Principles and Methods of Public Administration
วัตถุประสงค์
          เพื่อให้รู้และสามารถอธิบายวิวัฒนาการ ขอบข่าย สถานภาพ แนวการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในแนวสากล และกรณีของประเทศไทย
คำอธิบายชุดวิชา
          วิวัฒนาการ ขอบข่าย สถานภาพและแนวการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งรวมถึงสาระของนโยบายสาธารณะ พฤติกรรมองค์การ และวิทยาการจัดการ ตลอดจน
การบริหารงานแบบเป็นระบบ การวินิจฉัยสั่งการ การวิเคราะห์นโยบาย ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับกลุ่ม บทบาท การแลกเปลี่ยน และการประเมินผล ทั้งโดยจะศึกษาวิวัฒนา
การ ขอบข่าย และสถานภาพของรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทยด้วย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...