อธิบายชุดวิชา

81427 กฎหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
Criminal Law for Political Science
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หลักและทฤษฎีของกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติ ภาคความผิดครบ
ทุกลักษณะ รวมทั้งภาคลหุโทษ
          2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยปัญหา ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
คำอธิบายชุดวิชา
          ศึกษาลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิด ขอบเขตบังคับของกฎหมายอาญา การพยายามกระทำความผิด ตัวการและผู้มีส่วนในการ
กระทำความผิด การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระทำความผิดอีก อายุความอาญา การกำหนดโทษในทางอาญาและบทบัญญัติที่ใช้แก่
ความผิดลหุโทษ และความผิดทางอาญาแต่ละลักษณะตั้งแต่ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับชีวิต
ร่างกายและทรัพย์ ตลอดถึงความผิดลหุโทษฯลฯ ครบทุกลักษณะความผิด


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...