อธิบายชุดวิชา

81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สำหรับรัฐศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
Criminal Procedure and Evidence for Political Science
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในชั้นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ พนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการและศาล
          2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดีอาญา
          3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยปัญหา ข้อเท็จจริงหรือกฎหมายที่เกิดขึ้นได้
คำอธิบายชุดวิชา
          ศึกษาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตั้งแต่หลักพื้นฐาน และโครงสร้างของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 หลักทั่วไป อำนาจของพนักงานฝ่าย
ปกครองและตำรวจ พนักงานอัยการและศาล การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา มาตรการบังคับทางอาญา วิธีปฏิบัติตามมาตรการบังคับทางอาญา อำนาจสั่งคดีของ
พนักงานอัยการ การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา วิธีพิจารณาคดีอาญาในศาลชั้นต้น วิธีพิจารณาคดีอาญาในชั้นศาลอุทธรณ์และฎีกา การบังคับ
คดีตามคำพิพากษา การอภัยโทษ การเปลี่ยนโทษ ลดโทษ และค่าธรรมเนียมศาล พยานหลักฐานได้แก่ พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ และผู้ชำนาญพิเศษ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...