อธิบายชุดวิชา

82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ (6 หน่วยกิต)
International Economics and Politics
วัตถุประสงค์
          เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ลักษณะความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ความเชื่อมโยงระหว่าง
เศรษฐกิจกับการเมืองระหว่างประเทศ โดยพิจารณาถึงอิทธิพลที่การเมืองและเศรษฐกิจ มีต่อกันและกันในองค์การระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ลักษณะความร่วมมือ การแข่งขันและความขัดแย้งระหว่างประเทศทั้งด้านการค้า การเงิน การลงทุน
และการให้ความช่วยเหลือ ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับการเมืองระหว่างประเทศ โดยพิจารณาการพึ่งพาซึ่งกันและกันและการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจ
การรวมกลุ่มบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...