อธิบายชุดวิชา

82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ (6 หน่วยกิต)
International Law and International Organization
วัตถุประสงค์
          เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ บทบาทหน้าที่ของสถาบันทั้ง 2 ที่มีต่อเหตุการณ์ทางการเมือง
ระหว่างประเทศ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
คำอธิบายชุดวิชา
          ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนปรัชญาและแนวความคิด ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายภายในกับกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่าง
ประเทศที่ใช้ในยามสันติ และในยามสงคราม การเกิด การพัฒนา โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ บทบาท ความสำเร็จและความล้มเหลวขององค์การระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะองค์การสันนิบาตชาติ องค์การสหประชาชาติ องค์การการค้าโลก ตลอดจนองค์การระดับภูมิภาคต่างๆ และบทบาทของกฎหมายระหว่างประเทศใน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...