อธิบายชุดวิชา

90406 ดิน นํ้า และปุ๋ย (6 หน่วยกิต)
Soils, Water and Fertilizers
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับดิน นํ้าและปุ๋ยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
          2. เพื่อให้มีความรู้และตระหนักในการอนุรักษ์ดินและนํ้า
          3. เพื่อให้มีความรู้ในการนำข้อมูลเกี่ยวกับดิน นํ้า และปุ๋ย ไปใช้และแก้ไขปัญหาทางการเกษตร
คำอธิบายชุดวิชา
          การกำเนิดดิน การจำแนก และการสำรวจดิน ความสัมพันธ์ของดินต่อการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ นํ้า และการใช้นํ้าเพื่อการเพาะปลูก ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย
ปัญหาของดิน นํ้า ปุ๋ย ในการเกษตร และแนวทางแก้ไข การอนุรักษ์ดินและนํ้า ข้อมูลและการใช้ข้อมูล ดิน นํ้า ปุ๋ย เพื่อทำการเกษตร


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...