อธิบายชุดวิชา

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร (6 หน่วยกิต)
Agricultural Community Development
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด ปรัชญาและหลักการพัฒนาชุมชนเกษตร
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและวิเคราะห์นโยบายการพัฒนา
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรกรเป้าหมาย และสภาพแวดล้อมต่างๆ ในการพัฒนาชุมชนเกษตร
          4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในปัจจัย รูปแบบ วิธีการ พัฒนาชุมชนเกษตร
          5. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาชุมชนเกษตร
          6. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเกษตรไทยในอนาคต
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิด ปรัชญา และหลักการพัฒนาชุมชนเกษตร วิเคราะห์นโยบายการพัฒนาที่ผ่านมา เกษตรกรเป้าหมายในการพัฒนา สภาพแวดล้อมต่างๆ ในการ
พัฒนาชุมชนเกษตร ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และนานาชาติ รูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนเกษตร ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนา
ชุมชนเกษตร ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเกษตรไทยในอนาคต


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...