อธิบายชุดวิชา

91326 วนศาสตร์เกษตร (6 หน่วยกิต)
Agroforestry
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ที่ดินเพื่อการปลูกพืชเกษตรและเลี้ยงสัตว์ในระบบวนเกษตร
          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาและคัดเลือกพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมสำหรับระบบวนเกษตร
          3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในระบบวนเกษตร เพื่อให้เกิดความสมดุลทาง นิเวศวิทยาและสรีรวิทยาของสังคมพืช
          4. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการวางแผนและจัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวนเกษตรในรูปแบบที่ เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
คำอธิบายชุดวิชา
          ความเป็นมาของวนศาสตร์เกษตร การใช้ที่ดินป่าไม้ร่วมกับการประกอบอาชีพการเกษตร การปลูกพืชเกษตรและเลี้ยงสัตว์ร่วมกับพืชป่าไม้ ความสัมพันธ์
ทางนิเวศวิทยาและสรีรวิทยาของพืชที่ปลูกควบคู่กัน ผลกระทบของวนศาสตร์เกษตรต่อสภาพแวดล้อม การวางแผนระบบวนศาสตร์เกษตรในรูปแบบต่างๆ เพื่อการ
ใช้ที่ดินให้ได้ประโยชน์สูงสุด การจัดทำโครงการเผยแพร่วนศาสตร์เกษตรแก่เกษตรกร เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ และสังคมของ
ท้องถิ่น


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...