อธิบายชุดวิชา

91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม (6 หน่วยกิต)
Fundamentals of Environment
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานและบทบาทหน้าที่ของสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ
          2. เพื่อให้มีความรู้กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
          3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการผสมผสานและการอยู่ร่วมกันของสิ่งแวดล้อม
          4. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและสังคม
คำอธิบายชุดวิชา
          พื้นฐานและหน้าที่ (Function) ของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อระบบนิเวศและระบบสังคม การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
ที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม การนำทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ไปปรับใช้เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของสิ่งแวดล้อม


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...