อธิบายชุดวิชา

91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (6 หน่วยกิต)
Information Systems and Research for Forest and Environmental Management
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
          2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ตลอดจนพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการ ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พื้นฐานการวิจัย สามารถอ่านผล และแปลความหมายผลงานวิจัยตลอดจน สามารถนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
คำอธิบายชุดวิชา
          ระบบสารสนเทศทางด้านทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม บทบาท ความสำคัญ การเก็บรวบรวม การค้นคว้าและ การพัฒนา ตลอดจนการประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม หลักการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยทางด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมและการนำผลงานวิจัยมาประยุกต์
ใช้ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...