อธิบายชุดวิชา

91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์ (6 หน่วยกิต)
Ornamental Plants in Landscaping
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชสวนประดับ
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดภูมิทัศน์
          3. เพื่อให้มีความสามารถในการประยุกต์พืชสวนประดับกับการจัดภูมิทัศน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
คำอธิบายชุดวิชา
          ความเป็นมาของพืชสวนประดับกับการจัดภูมิทัศน์ ความสำคัญของพืชสวนประดับและงานภูมิทัศน์ ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพพืชสวนประดับและงานภูมิทัศน์
สังคมของพืชสวนประดับและสิ่งแวดล้อมที่ต้องการ การจำแนกพืชสวนประดับสำหรับงานภูมิทัศน์ หลักการพื้นฐานของการออกแบบพืชสวนประดับและงานภูมิทัศน์
การออกแบบพืชสวนประดับให้เกิดคุณค่าในด้านการใช้ประโยชน์ กระบวนการออกแบบโดยพืชสวนประดับ หลักการเลือกพืชสวนประดับเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบ
ภูมิทัศน์ แนวคิดการออกแบบเพื่อความเหมาะสมและยั่งยืน การออกแบบ แบบแปลนการปลูก และการกำหนดรายละเอียดการประมาณราคา การทำสัญญาและการ
สร้าง เทคนิคการจัดและการปลูก เครื่องมือ อุปกรณ์ การดูแลบำรุงรักษา ธุรกิจที่เกี่ยวข้องและการจัดการ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...