อธิบายชุดวิชา

91465 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (6 หน่วยกิต)
Agro-tourism Management
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้การวางแผน และการประเมินผลการ จัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
          3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
          4. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการและส่งเสริมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ระดับชุมชน ท้องถิ่นและระดับประเทศ
คำอธิบายชุดวิชา
          ความหมายและความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิวัฒนาการและแนวคิดทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร รูปแบบ
ลักษณะการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ การวางแผน การดำเนินการและประเมิน
ผลการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยว กรณีตัวอย่างการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร แนวทางการจัดการและ
การส่งเสริมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ระดับชุมชน ท้องถิ่นและระดับประเทศ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...