อธิบายชุดวิชา

91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ (6 หน่วยกิต)
Animal Production for Recreation and Economics
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตสัตว์เชิงนันทนาการในประเทศไทยและต่างประเทศ
          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการผลิตสัตว์เชิงนันทนาการที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
          3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการผลิตสัตว์เชิงนันทนาการเพื่อการจำหน่ายทั้งภายในท้องถิ่น ระดับประเทศ และการส่งออก
คำอธิบายชุดวิชา
          ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตสัตว์เชิงนันทนาการในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งทางด้านสภาพและศักยภาพ การผลิต หลักการผลิตและการจัดการการ
ผลิตสัตว์เชิงนันทนาการ จำพวกสัตว์สวยงาม สัตว์เพื่อความบันเทิง สัตว์เพื่อการแข่งขัน สัตว์เลี้ยงในบ้าน และสัตว์เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรมบางประเภท โดยแนะนำ
ด้านพันธุ์ อาหารและการให้อาหาร โรคและการรักษา การจัดการผลิต การตลาด และธุรกิจที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางการส่งเสริมการผลิตสัตว์เชิงนันทนาการ เพื่อ
การจำหน่ายทั้งภายในท้องถิ่น ระดับประเทศ และการส่งออก


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...