อธิบายชุดวิชา

93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ (6 หน่วยกิต)
Feeds and Feeding
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารและโภชนะในอาหารสัตว์
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการด้านโภชนาการของสัตว์
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารสัตว์
          4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหารสัตว์
          5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้อาหารสัตว์
คำอธิบายชุดวิชา
          อาหารสัตว์และโภชนะในอาหารสัตว์ ความต้องการด้านโภชนาการของสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ และการให้อาหารสัตว์


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...