อธิบายชุดวิชา

93355 การจัดการสุขภาพสัตว์ (6 หน่วยกิต)
Animal Health Management
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลสัตว์
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการด้านสุขภาพสัตว์
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมและรักษาโรคที่สำคัญของสัตว์
          4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสัตว์
คำอธิบายชุดวิชา
          การสุขาภิบาล การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ โรคที่สำคัญของปศุสัตว์ ซึ่งรวมถึงการป้องกัน ควบคุมและรักษาโรคสัตว์ กฎหมาย มาตรการที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพสัตว์


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...