อธิบายชุดวิชา

93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ (6 หน่วยกิต)
Flowering and Ornamental Plant Production Management
วัตถุประสงค์
          1. ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องไม้ดอกไม้ประดับ
          2. ให้มีความรู้ความสามารถในการตัดสินใจผลิตไม้ดอกไม้ประดับให้สอดคล้องกับศักยภาพและสภาพแวดล้อม ในการประกอบธุรกิจ
          3. ให้มีความรู้ความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับได้อย่างเหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมทางการผลิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
          4. ให้มีความสามารถในการจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับแต่ละประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำอธิบายชุดวิชา
          ประเภทของไม้ดอกไม้ประดับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการผลิต การตลาด ปัจจัยการผลิต การจัดการใน กระบวนการผลิต เทคนิคการผลิตและการปฏิบัติ
หลังเก็บเกี่ยว การตัดสินใจผลิตและเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทาง
การผลิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยให้สอดคล้องกับศักยภาพในการประกอบธุรกิจ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...