อธิบายชุดวิชา

93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (6 หน่วยกิต)
Swine and Poultry Production Management
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการการผลิตสุกร
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการการผลิตสัตว์ปีก
          3. เพื่อให้สามารถจัดการการผลิตสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          4. เพื่อให้สามารถจัดการการผลิตสัตว์ปีกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำอธิบายชุดวิชา
          ระบบการผลิต การวางแผน และการจัดการในการผลิตสุกรในแต่ละขั้นตอนของวงจรการผลิต ตั้งแต่การจัดการด้าน ปัจจัยการผลิตจนกระทั่งการจัดการ
ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดระบบการผลิต การวางแผน และการจัดการในการผลิตสัตว์ปีกในแต่ละขั้นตอนของวงจรการผลิต ตั้งแต่การจัดการด้านปัจจัยการผลิตจน
กระทั่งการจัดการผลผลิตที่ออกสู่ตลาด


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...