อธิบายชุดวิชา

94330 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร (6 หน่วยกิต)
Agricultural Products and Processing Management
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการผลิตผลเกษตร
          2. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการแปรรูปผลิตผลเกษตร
          3. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดการผลิตผลและแปรรูปผลิตผลเกษตร
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดการจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร การเพิ่มมูลค่าผลิตผลเกษตร การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่ พืชสวน ปศุสัตว์
และสัตว์นํ้า การแปรรูปผลิตผลเกษตรเป็นอาหารและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร บรรจุภัณฑ์ผลิตผลเกษตรและอาหาร การจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตผลเกษตร
การลงทุนและการจัดการด้านการเงินสำหรับโรงงานแปรรูปผลิตผลเกษตร การวางแผนการผลิตและการจัดการวัตถุดิบสำหรับโรงงานแปรรูปผลิตผลเกษตร การ
ดำเนินการการผลิตในโรงงานแปรรูปผลิตผลเกษตร การจัดการผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป ตลอดจนกรณี
ตัวอย่างการจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...