อธิบายชุดวิชา

96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ (6 หน่วยกิต)
Information Systems Development
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ
          2. เพื่อให้สามารถประยุกต์หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
          3. เพื่อให้มีความสามารถในการวางแผน ควบคุมติดตาม และประเมินผลระบบสารสนเทศที่ได้พัฒนามาแล้ว
คำอธิบายชุดวิชา
          การประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงออปเจ็กต์ การศึกษาความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ ระเบียบวิธีการและเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูล ระเบียบวิธีการและ
เทคนิคที่ใช้ออกแบบระบบสารสนเทศ รวมทั้งเทคนิคการทำต้นแบบ แนวทางในการพัฒนาและทดสอบชุดโปรแกรมคำสั่ง การจัดทำเอกสาร การติดตั้งและการ
บำรุงรักษาระบบสารสนเทศ การติดตามและประเมินผลระบบสารสนเทศ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...