อธิบายชุดวิชา

96412 การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (6 หน่วยกิต)
Information Technology Project Management
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ และการบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรของโครงการ ขอบเขตของโครงการ คุณภาพของโครงการและ ความเสี่ยงของโครงการ
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการใช้เครื่องมือ และเทคนิคสำหรับการบริหารโครงการ
คำอธิบายชุดวิชา
          ความหมายของโครงการ วงจรชีวิตของโครงการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางในการบริหารทรัพยากร
ของโครงการ การบริหารขอบเขตของโครงการ การบริหารคุณภาพของโครงการ การบริหารความเสี่ยง ของโครงการ กระบวนการ เครื่องมือ และเทคนิคสำหรับ
การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษาการบริหารโครงการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...