อธิบายชุดวิชา

97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ (6 หน่วยกิต)
General Studies in Packaging
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบรรจุภัณฑ์
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในประเภทของบรรจุภัณฑ์
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์
          4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
คำอธิบายชุดวิชา
          หลักการบรรจุภัณฑ์ ประเภทบรรจุภัณฑ์ตามชนิดของวัสดุ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์กระดาษ บรรจุภัณฑ์พลาสติก บรรจุภัณฑ์โลหะ บรรจุภัณฑ์แก้ว ลักษณะ
โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วย การออกแบบโครงสร้าง การออกแบบกราฟิก
การพิมพ์ การขึ้นรูป การบรรจุของเหลวของแห้ง การปิดผนึก และหน่วยขนส่งในการกระจายสินค้า ผลของบรรจุภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อม และกฎหมายและข้อบังคับ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...