อธิบายชุดวิชา

97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม (6 หน่วยกิต)
Technology for Production Planning and Control in Industry
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้เข้าใจระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
          2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ
          3. เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงการตัดสินใจระบบการวางแผนทรัพยากรการผลิต
          4. เพื่อให้เข้าใจหลักการและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางอุตสาหกรรม
          5. เพื่อให้เข้าใจหลักการการจัดการเทคโนโลยีระบบการผลิต
คำอธิบายชุดวิชา
          การนำเทคโนโลยีอัตโนมัติทางการผลิตมาประยุกต์ใช้ในการวางแผน และควบคุมการผลิตอันประกอบด้วยระบบการผลิต แบบยืดหยุ่น ระบบการวางแผน
ความต้องการวัสดุ และระบบการวางแผนทรัพยากรการผลิต นอกจากนี้ยังศึกษาถึงปัญญาประดิษฐ์ ทางอุตสาหกรรม และการจัดการเทคโนโลยี


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...