อธิบายชุดวิชา

97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม (6 หน่วยกิต)
Safety, Occupational Health and Environment in Industry
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้เข้าใจความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมใน อุตสาหกรรม
          2. เพื่อให้มีความสามารถในการเสนอมาตรการในการจัดการและควบคุมอันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุและสิ่งแวดล้อม ในการทำงาน
          3. เพื่อให้สามารถจัดการสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการวางแผนรับเหตุฉุกเฉิน และอัคคีภัยได้
          4. เพื่อให้สามารถจัดการและควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม และวิธีการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนโดยรอบโรงงานได้
คำอธิบายชุดวิชา
          ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม การจัดการและควบคุมอันตรายที่เกิดจาก
สิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนโดยรอบ
โรงงาน การตระหนัก การประเมิน และการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการทำงาน สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ความสูญเสียจากอุบัติเหตุและการควบคุมอุบัติเหตุ
การจัดการสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย การประเมิน ความเสี่ยง การวางแผนรับเหตุฉุกเฉินและอัคคีภัย ชนิดและแหล่งกำเนิดมลพิษอุตสาหกรรม การจัดการ
และควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...