อธิบายชุดวิชา

99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (6 หน่วยกิต)
Mathematics for Information and Communication Technology
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้เข้าใจหลักการคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
          2. เพื่อให้สามารถนำความรู้ด้านคณิตศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาเนื้อหาในชุดวิชาต่างๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อไป
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทฤษฎีเซต ฟังก์ชันและซีเควนซ์ การนับ ตรรกศาสตร์
และอินดักชัน รีเลชัน เทคนิคการพิสูจน์แบบต่างๆ กราฟต้นไม้ และพีชคณิตบูลลีน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...