อธิบายชุดวิชา

99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย (6 หน่วยกิต)
Wireless Communication and Networking
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สาย
          3. เพื่อให้เกิดแนวคิดในการประยุกต์ใช้การสื่อสารไร้สาย รวมทั้งการสื่อสารสมัยใหม่และการสื่อสารในอนาคต
คำอธิบายชุดวิชา
          ภาพรวมของระบบสื่อสารไร้สายในอนาคตสำหรับบริการเสียง วีดิทัศน์ ข้อมูล และสื่อประสม การทำงานของระบบโครงข่ายข้อมูลไร้สาย การติดตั้งเทคโนโลยีไร้สาย
เทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึงระบบไร้สาย ระบบอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ ระบบพ่วงไร้สายเฉพาะ แห่ง ระบบดาวเทียม เครือข่ายไร้สายภายในองค์กร บูลทูธ และอื่นๆ เพื่อนำ
เสนอการจัดการอุตสาหกรรมโทรคมนาคม


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...