อธิบายชุดวิชา

99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (6 หน่วยกิต)
Data Structures and Algorithms
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการจัดการข้อมูล
          2. เพื่อศึกษาอัลกอริธึมที่ใช้การจัดการโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ
คำอธิบายชุดวิชา
          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น และโครงสร้างของข้อมูลแบบ ไม่เป็นเชิงเส้น สแตก คิว ลิงค์ลิสต์
โครงสร้างแบบต้นไม้ และกราฟ อัลกอริธึมที่ใช้จัดการโครงสร้างข้อมูล การค้นหาข้อมูล และการจัดเรียงข้อมูล อัลกอริธึมของโปรแกรมแบบย้อนกลับ และการ
วิเคราะห์การทำงานของอัลกอริธึม


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...