อธิบายชุดวิชา

99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ (6 หน่วยกิต)
Computer Architecture and Operation Systems
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อศึกษาสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์
          2. เพื่อศึกษาการทำงานของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
คำอธิบายชุดวิชา
          ศึกษาสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบบัส ระบบหน่วยความจำ ลำดับชั้นหน่วยความจำหน่วยความจำแคช หน่วยความจำหลักคาบเกี่ยวและแบบขนาน
หน่วยความจำเสมือน เลขคณิตของคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สถาปัตยกรรมแบบขนาน และ ศึกษาถึงประเภทของระบบจัดการการทำงานของโปรแกรม จุดมุ่งหมาย
ฟังก์ชันต่างๆ ในการใช้งานและการจัดการระบบ การใช้โปรแกรมพร้อมกันมากกว่าหนึ่งโปรแกรม การซิงโครไนซ์เซชัน บริเวณวิกฤต เซมาฟอร์ การเข้าคิว บัฟเฟอร์
ของข้อมูล การติดขัด การจัดการกับกระบวนการ การจัดการหน่วยความจำ การจัดการหน่วยอุปกรณ์อื่นๆ การจัดการไฟล์และการป้องกันระบบ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...