อธิบายชุดวิชา

99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม (6 หน่วยกิต)
Telecommunication System Design and Management
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้เข้าใจวิธีการพื้นฐานในการวิเคราะห์ ออกแบบ และการพัฒนาระบบโทรคมนาคม
          2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความต้องการระบบโทรคมนาคมและศึกษาความเป็นไปได้
คำอธิบายชุดวิชา
          เทคนิค เครื่องมือ วัฏจักร และวิธีการในการวิเคราะห์ ออกแบบ และการพัฒนาระบบโทรคมนาคม การวิเคราะห์ความต้องการระบบ การศึกษาความเป็นไปได้
การวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง การออกแบบเชิงตรรกะ และการนำเสนอระบบทั่วไป การจัดทำเอกสารด้วย การใช้เครื่องมือแบบเก่าและแบบมีโครงสร้าง และเทคนิคทำ
แผนผังสำหรับการไหลข้อมูล โครงสร้างข้อมูล และการออกแบบไฟล์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบโทรคมนาคมจากทัศนมิติเชิงบริหาร เครื่องมือ การจัดการอื่นๆ
ในการออกแบบและวิเคราะห์เครือข่ายโทรคมนาคม


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...