อธิบายชุดวิชา

99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (6 หน่วยกิต)
Multimedia Technology
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สนับสนุนมัลติมีเดียประเภทต่างๆ
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพทางกายภาพของมัลติมีเดียประเภทต่างๆ ที่ใช้ในระบบสารสนเทศและสื่อสาร
          3. เพื่อให้เกิดแนวคิดในการประยุกต์ใช้มัลติมีเดียบนเครือข่าย
คำอธิบายชุดวิชา
          เทคโนโลยีในด้านระบบปฏิบัติการ โพรโทคอลโครงข่าย และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาโปรแกรมที่สนับสนุนมัลติมีเดียประเภทต่างๆ การเก็บประมวลผล
และการรวมประกอบกัน การสังเคราะห์ การสร้าง และการนำมัลติมีเดียที่เก็บไว้มาเล่นซํ้า มาตรฐานและ วิธีบีบอัดที่สำคัญ เทคนิคการกำหนดเวลาทำงานและ
การสื่อสารแบบเรียลไทม์สำหรับมัลติมีเดีย ที่กระจายบนเครือข่าย ระบบแฟ้มข้อมูลมัลติมีเดีย และฐานข้อมูลมัลติมีเดีย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...