รายงานการประเมินตนเอง และการจัดการความรู้(KM)
ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


แผนที่ยุทธศาสตร์

การจัดการความรู้ (KM) 2552

วิสัยทัศน์(Vsion) พันธกิจ(Mssion)

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ศูนย์สารสนเทศ ปี พ.ศ. 2556 - 2560

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 5 ปี (2553 - 2557)

ผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2551

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 5 ปี (2552 -2556)

ประกันคุณภาพ ปี 2551
ส่วนที่ 3

คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศงานทะเบียนปี 2558

 

 

รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2552

แนวปฏิบัติที่ดีจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2559

คู่มือกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพของศูนย์สารสนเทศ

คู่มือทักษะการให้บริการของ Call Center (ศูนย์สารสนเทศ) ที่มีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2552

ขั้นตอนการให้บริการนักศึกษา ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร

รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2553

แนวปฏิบัติที่ดีปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- แนวปฏิบัติที่ดีจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการให้บริการ

ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ

- แนวปฏิบัติที่ดีทักษะการให้บริการระดับ Advance อย่างมืออาชีพ

แนวปฏิบัติที่ดีจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2560

ผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2553

รายงานผลการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีของศูนย์สารสนเทศในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ประจำปีการศึกษา 2561

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ประจำปีการศึกษา 2560

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ประจำปีการศึกษา 2557

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ประจำปีการศึกษา 2556