คำถามที่พบบ่อย

เดือนมกราคม
1.ถาม...อยากจบเร็วจัง ทำอย่างไรหล่ะ
   ตอบ...จบเร็ว เพราะเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรควบคู่ไปด้วย และควรทำเรื่องโอนก่อนภาคการศึกษาสุดท้าย
2.ถาม...ลงทะเบียนสอบซ่อม จะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบซ่อมชุดวิชาละเท่าไหร่
   ตอบ...ชุดวิชาละ 200 บาท  โปรดระวัง !  กรอกแบบฟอร์มให้ถูกต้อง อ่านคำชี้แจงให้ละเอียดด้วยนะคะ

เดือนกุมภาพันธ์
1.ถาม...ผมมีวุฒิการศึกษา ม.3  จะสมัครได้ไหม ?
   ตอบ...ได้ แต่ต้องจบ ม.3 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือ มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์

2.ถาม...สมัครปริญญาตรี ต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง
   ตอบ...-  สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
         -  สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
         -  สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด
         -  รูปถ่ายแต่งกายสุภาพเป็นภาพสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3.ถาม...ยังไม่ได้รับใบแจ้งกำหนดการสอบซ่อม จะเข้าสอบได้ไหม
   ตอบ...ได้ หากท่านลงทะเบียนสอบซ่อมเรียบร้อยแล้ว

เดือนมีนาคม
1.ถาม...ตรวจสอบผลการสอบได้ทางใดบ้าง ?
   ตอบ...
ทางอินเตอร์เน็ต และส่งใบแจ้งผลการสอบให้ทางไปรษณีย์ค่ะ
2.ถาม...ลงทะเบียนภาคการศึกษาพิเศษได้กี่ชุดวิชา จะต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาหรือไม่
   ตอบ...ได้ 1 ชุดวิชา และจะต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาด้วย
3.ถาม...ช่องทางการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่สามารถสมัครได้อย่างไร
   ตอบ...-สมัครเรียนด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย / ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
         -  ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์

เดือนเมษายน
1.ถาม...ใบสมัครเมื่อปีที่แล้ว ใช้สมัครปีนี้ได้หรือไม่
   ตอบ...ระเบียบการสมัครจะใช้ได้ปีต่อปีเท่านั้นนะคะ หากจะสมัครจะต้องซื้อระเบียบการสมัครใหม่คะ ได้ที่ทำการไปรษณีย์ เซเว่นอีเลฟเว่น และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
2.ถาม...การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต่อไปจะต้องรอผลการสอบภาคการศึกษาที่ผ่านมาหรือไม่่
   ตอบ...นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต่อไปได้ตามปกติ โดยไม่ต้องรอผลการสอบในภาคการศึกษาที่ผ่านมาแต่อย่างใด

เดือนพฤษภาคม
1.ถาม...ยังไม่ได้ลงทะเบียนภาค 1 จะลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาได้หรือไม่่
   ตอบ...การเพิ่มชุดวิชา คือ การลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมจากที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วในภาคการศึกษาเดียวกัน ซึ่งนักศึกษาที่จะมีสิทธิขอเพิ่มชุดวิชาจะต้องลงทะเบียนเรียนประจำภาคอย่างน้อย 1 ชุดวิชา ทั้งนี้หากไม่ได้ลงทะเบียนเรียน (ปกติ) จะไม่มีสิทธิขอเพิ่มชุดวิชา

เดือนมิถุนายน
1.ถาม...ผลสอบที่มีเครื่องหมาย * คืออะไร
   ตอบ...ชุดวิชาใดๆ ก็ตามที่ลงทะเบียนและเข้าสอบชุดวิชาดังกล่าวมาแล้วมากกว่า 1 ครั้ง ผลการสอบที่ได้รับจะมีเครื่องหมาย * กำกับอยู่
2.ถาม...ได้รับผลการสอบเป็น  I  หมายถึงอะไร
   ตอบ...กรณีที่นักศึกษาไม่ได้เข้าสอบ ผลสอบจะเป็น 

เดือนกรกฏาคม
1.ถาม...ทำไมจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ
   ตอบ...เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในระบบการสอนทางไกล สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้รับทราบขั้นตอน วิธีการรับบริการและตอบข้อคำถามในประเด็นปัญหาต่าง ๆที่นักศึกษาต้องการทราบ
2.ถาม...ต้องการขอเพิ่มชุดวิชา จะต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาไหม
   ตอบ...ไม่ต้องชำระ เนื่องจาก นักศึกษาได้ชำระแล้วในครั้งที่ลงทะเบียนเรียนปกติ
3.ถาม...ขอถอนชุดวิชาเรียบร้อยแล้ว จะขอรับค่าลงทะเบียนคืนได้ที่ไหน
   ตอบ...ไม่สามารถขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนได้  ในชุดวิชาที่ขอถอน เมื่อนำไปลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไป สามารถลงทะเบียน เรียนได้ โดยไม่ต้อง..ซื้อวัสดุ ยกเว้น ชุดวิชามีการปรับปรุงเนื้อหา ชุดวิชาใหม่
4.ถาม...ถ้าไม่ได้รับกิจกรรมประจำชุดวิชา จะต้องทำอย่างไร
   ตอบ...ดาวน์โหลดกิจกรรมประจำชุดวิชา ได้จาก www.stou.ac.th หรือติดต่อไปยังศูนย์สารสนเทศเพื่อจัดส่งกิจกรรมให้ใหม่อีกครั้ง
5.ถาม...ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ต้องทำอย่างไร
   ตอบ...ลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1โดยด่วน จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ได้

เดือนสิงหาคม
1.ถาม...ทราบกำหนดการสอนเสริมได้อย่างไร
   ตอบ...ได้จาก www.stou.ac.th หรือ จากตารางสอนเสริมที่ทาง มหาวิทยาลัยจัดส่งให้
2.ถาม...ทราบผลการสอบซ่อม และภาคพิเศษได้เมื่อไร
   ตอบ...ประมาณ 5-6 สัปดาห์ หลังจากการสอบผ่านไป ซึ่งตรวจสอบได้ทาง www.stou.ac.th หรือ โทร.02-5047799 หรือรอใบแจ้งผลการสอบทางไปรษณีย์
3.ถาม...ยังไม่ได้คู่มือลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 จะต้องทำอย่างไร
   ตอบ...หากประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน ยังไม่ได้รับ ขอให้ติดต่อมหาวิทยาลัยโดยด่วน หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก Web site 
4.ถาม...ย้ายสนามสอบภาคการศึกษาที่ 1 จะต้องดำเนินการอย่างไร
   ตอบ...กรอกรายละเอียดในใบคำร้องขอย้ายสนามสอบ (มสธ.27) ซึ่งดาวน์โหลดได้ทาง www.stou.ac.th   แล้วส่งไปที่ ......สำนักทะเบียนและวัดผล ก่อนสอบอย่างน้อย  45  วัน

เดือนกันยายน
1.ถาม...ถ้าลงทะเบียนเรียนผ่าน pay at post หรือผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารแล้วจะต้องส่งหลักฐานการลงทะเบียนเรียนมาที่มหาวิทยาลัยหรือไม่    
   ตอบ
...การลงทะเบียนเรียนผ่าน pay at post หรือผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เป็นระบบ online ไม่ต้องส่งหลักฐานการลงทะเบียนเข้ามาที่    มหาวิทยาลัย แต่ต้องเก็บหลักฐานดังกล่าวไว้
2.ถาม...ผลการสอบที่มีเครื่องหมาย*  จะมีผลต่อการสำเร็จการศึกษาหรือไม่
   ตอบ...จะไม่เป็นผลต่อการสำเร็จการศึกษาและระดับคะแนนเฉลี่ยแต่อย่างไร
3.ถาม...ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี แต่ไม่ทราบว่าจะนำ ชุดวิชาอะไรมาลงได้บ้าง และต้องดูรายชื่อชุดวิชาได้จากตรงไหน    
   ตอบ
...สามารถเลือกชุดวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี เป็นชุดวิชาเลือกเสรีได้ทุกชุดวิชายกเว้นชุดวิชาที่ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรีตามประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่องเกณฑ์การลงทะเบียนชุดวิชาเลือกเสรีซึ่งสามารถดูได้จากคู่มือลงทะเบียน คู่มือนักศึกษา
4.ถาม...ทราบได้อย่างไรว่าชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมีกิจกรรมประจำชุดวิชาหรือไม่
   ตอบ...ตรวจสอบได้ที่ www.stou.ac.th   > ปริญญาตรี > กิจกรรมประจำชุดวิชา

เดือนตุลาคม
1.ถาม...กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2
   ตอบ...เปิดลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.- 1 ก.พ.
2.ถาม...สามารถซื้อระเบียบการรับสมัครปริญญาโทได้ที่ไหนบ้าง
   ตอบ...1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
              2. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.10 แห่ง            
3.ถาม...มหาวิทยาลัยจะจัดส่งกำหนดการสอบไล่เทอม 1 ในช่วงไหน
   ตอบ...ก่อนการสอบประมาณ 3 สัปดาห์ และสามารถ ตรวจสอบได้จาก www.stou.ac.th
4.ถาม...เหลือชุดวิชาไม่เกิน 3 ชุดวิชา จะสามารถเพิ่มชุดวิชาประสบการณ์ วิชาชีพฯ ได้หรือไม่
   ตอบ...นักศึกษาสามารถเพิ่มชุดวิชาประสบฯ เข้ามาได้ตามปกติ (รวมแล้วไม่เกิน 3 ชุดวิชา) ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เดือนพฤศจิกายน
1.ถาม...โครงการสัมฤทธิบัตรในแต่ละรุ่น สามารถสมัครเรียนได้กี่ชุดวิชา
   ตอบ...เลือกเรียนได้ครั้งละ 1-3 ชุดวิชา
2.ถาม...ถ้าลงทะเบียนเรียนแล้วสอบไม่ผ่านจะนำไปลงทะเบียนสอบซ่อมในภาคการศึกษาอื่นได้หรือไม่
   ตอบ...สอบไม่ผ่านในภาคการศึกษาไหนจะต้องลงทะเบียนสอบซ่อมในภาคการศึกษานั้น ๆ
3.ถาม...เรียนปริญญาตรีควบคู่กับโครงการสัมฤทธิบัตรได้หรือไม่
   ตอบ...สามารถเรียนควบคู่กันได้แต่จะต้องเลือกวิชาที่มีวันเวลาสอบไม่ตรงกันเนื่องจากตารางสอบเป็นตารางสอบเดียวกัน

เดือนธันวาคม
1.ถาม...รับการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษาจะทราบได้อย่างไรว่ามหาวิทยาลัยรับเป็นนักศึกษา หรือไม่
   ตอบ...จะมีจดหมายแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบเป็นรายบุคคล หรือ ตรวจสอบทางอินเตอร์เน็ต www.stou.ac.th และแจ้งผลทาง ไปรษณีย์
2.ถาม...มีหลักเกณฑ์ในการรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างไร
   ตอบ...ใช้วิธีพิจารณาจากเอกสารที่ผู้สมัครส่งมา นอกจากนี้จะพิจารณาจากโครงการหรือแผนงานที่เด่นชัด เกี่ยวกับการนำความรู้ ไปปฏิบัติตาม แขนง วิชาที่เรียนภายหลังสำเร็จการศึกษา รวมทั้งอาจจะมีการกำหนดเกณฑ์การรับเข้าศึกษาในประเด็นอื่นเพิ่มเติม
3.ถาม...ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในรุ่นที่จัดให้แต่จะขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในรุ่นถัดไปได้หรือไม่
   ตอบ...จบปีการศึกษาใด จะต้องเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดให้เข้ารับเท่านั้น