บุคลากรศูนย์สารสนเทศ

 

อาจารย์วนัส ปิยะกุลชัยเดช

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์สารสนเทศ

นางสุพัตรา งามกิจปราโมทย์

นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานบริการสารสนเทศ


นางสมแพง งามสนิท

นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าข้อมูลและพัฒนาระบบ


นางสิริเนตร ไชยนุวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานธุรการ


นางณัฐติกาญจน์ วงศ์ม่วย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนางภัครดา ส่งศรีปการ

นักวิชาการศึกษา
supervisor

 


นางปาณิสรา ชนุดรัมย์

นักวิชาการศึกษา
supervisor

นางวิลาวรรณ ชนูดหอม
นักวิชาการศึกษา
supervisor

นางจันทรา ยิ้มเผือก
นักวิชาการศึกษา


นางสาวนงนุช จำปานันท์
นักวิชาการศึกษา

 

นายประยุทธ คุ้มภัย
นักวิชาการศึกษา


นางสาวพริมรฏา สุรินทร์คำ
นักวิชาการศึกษา

นางสาววิภาวรรณ ทองนพ
นักวิชาการศึกษา


นางสาววิชชุนี องอาจ
นักวิชาการศึกษา

นางวรรณระวี เอี่ยมใจดี
นักวิชาการศึกษา

นางสาวศิริรัตนา มากระดี
นักวิชาการศึกษา


นางจารุวรรณ ยิ้มจำรัส
นักวิชาการศึกษา


นางสาวบุษดี เติมเจิม
นักวิชาการศึกษานางสาวกัญญารัตน์ บริกุล
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวเกษศิรินทร์ รามนาถ
นักวิชาการศึกษา

นางสาวธมลวรรณ คงแสง
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาววรุณยุพา ประหา
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวประไพรพันธ์ บัวพรมมี
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวเรณู อินทร์ประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวสงกรานต์ บุญพรม
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวสุธีพันธ์ ปัญญา
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวสุวรรณี ผลพิบูลย์
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวชลทิชา จันทรกำเนิด
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา


นางสาวนฤมล ไชยนุวงศ์
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา


นางสาวดารารัตน์ วงศ์สุพชัย
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวดวงพร สนริ้ว
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

 

นางสาวศิริกัลญา วงศ์เมืองมา
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

 

 

นางสาวกฤตยา พูลฉันทกรณ์
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

 

 

 

นางสาวพิมพ์ชนก กมลสินธุ์
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

 

 

 

 

นางสาวธิดาวรรณ พูลฉันทกรณ์
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา


  

 

 

 

นางสาวธิดารัตน์ หวังบุญ
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา


 

 

 

นางสาวธัญญ์นรี นิธิเตชาสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

 

 

 

 

นางสาวโยษิตา สิ่งที่สุข

เจ้าหน้าที่ธุรการ


 

 

 

 

นายณัทกร นิธิวัฒนาอำภา

เจ้าหน้าที่ธุรการ