ประกาศ

สาขาวิชานิติศาสตร์งดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2560