|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|หลักสูตรการศึกษา|

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักสูตร 1 ระดับ คือ

 

1. ระดับปริญญาโท

 
1.1.
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
 
1.2.
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
  ระยะเวลาการศึกษา
    -  ระดับปริญญาโทมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
  ระบบการสอนด้วย e-Learning
     
  e-Book หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  หมายเหตุ  กำหนดเวลาการเปิดสอนหลักสูตรในแต่ละระดับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
TOP

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม
Master of Science Program in Engineering Management Technology
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม)

  อักษรย่อ

วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม)

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Master of Science (Engineering Management Technology)

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

M.Sc. (Engineering Management Technology)

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม วิศวกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
การจัดการการผลิต การจัดการเทคโนโลยี และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
2.
มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่าง่น้อย 1 ปี
 
3.
มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
     
 

หมายเหตุ  1) ผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 – 3 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้โดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป
                   2) สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีความรู้ด้านอุตสาหกรรม สาขาวิชาฯ อาจพิจารณาให้ศึกษาชุดวิชา/อบรม เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

     

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Master of Science Program in Information and Communication Technology
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

  อักษรย่อ

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Master of Science (Information and Communication Technology)

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

M.Sc. (Information and Communication Technology)

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
 
2.
มีประสบการณ์การทำงานภายหลังจากสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี
 
3.
มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
 
4.
ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 3 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
     

   

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 19660 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0-2504-7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 21-April-2021; 15:15 PM
©2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.